KBT i praktiken

Vi är båda aktiva i KBT

KBT-terapi är ett ”samarbetsprojekt” där både terapeut och klient är aktiva. För att terapin ska blir framgångsrik och meningsfull är det mycket viktigt att du kan känna dig trygg med mig som terapeut.

”Ångest påverkas av beteenden och därför kändes KBT-terapi som rätt metod för mig. Ylva har hjälpt mig till att själv komma fram till viktiga insikter om mig själv och min ångest. Hon har genom hela vårat arbete varit lyhörd för att anpassa behandlingen till just mig. Hon är rak, öppen och personlig vilket är egenskaper jag önskar hos en terapeut.” Jeanette, 26 år

Mål med terapin

  • I terapin formulerar vi på ett tidigt stadium vad en framgångsrik terapi skulle innebära för dig. Det är ofta hjälpsamt att formulera konkreta mål utifrån hur du skulle vilja ha det i ditt liv och vad du skulle vilja göra som du inte gör eller undviker i dagsläget.

Mål kan vara specifika och handla om hur man vill hantera en viss problematik eller situation, eller vara mer generella. Oavsett dina mål är det viktigaste för mig är att du ska uppleva dina ansträngningar som meningsfulla och angelägna, även vid motstånd och svårigheter.

Fokus i KBT-behandling

Yttre och inre påverkan

Människan påverkas av många faktorer

  • I KBT har vi vanligtvis fokus på nuet, eftersom det är i där vi kan göra förändringar. Din bakgrund och historia är självklart av intresse, eftersom den format dig till den du är idag. Därför är det ofta hjälpsamt att utforska egna upplevelser och erfarenheter från uppväxten.
  • Flexibelt arbetssätt. Vi fokuserar på det du behöver, här och nu!

Min största inspiration och kunskapsbank är ACT. Inom ACT – Acceptance and Comittment Therapy har vi fokus på beteenden som gör livet rikare och mer vitalt. Ofta är det hjälpsamt att öva på att släppa på kontrollen av jobbiga tankar och känslor, låta dessa få finnas utan att de för den skull kontrollerar och styr ditt liv.

Hur länge pågår terapin?

Vilken typ av svårigheter du har och din målsättning avgör hur omfattande terapin blir. Vanligt är mellan fem till tjugo samtal. Det är alltid du som avgör om och när du vill avsluta din terapi.

Vi börjar i små steg…Nu är det ok att till och med ta på ormen!

KBT anges i flertalet forskningsstudier som förstahandsval vid ångest, depression och nedstämdhet. Även för att hantera stress, långvarig smärta, tinnitus, sömnsvårigheter, perfektionism, låg självkänsla och självkritik samt olika typer av fobier och relationssvårigheter är kognitiv beteendeterapi ett naturligt val. Oavsett inom vilket område vi jobbar är det alltid du som avgör och bestämmer i vilken takt vi fortskrider terapin. Min uppgift är att vara ett stöd i att du vågar fortsätta utmana dig själv i att göra det du vill kunna göra.

Att öka psykisk hälsa

Vi anpassar arbetssätt efter din problematik och dina förutsättningar.  Förutom mer traditionella KBT-tekniker är det ofta hjälpsamt att öka medveten närvaro/ mindfulness. Att bli mer medveten t ex om egna självkritiska tankar ökar möjligheten att göra fler val i värderad riktning.

”Jag har länge tampats med jobbiga tankar och ångest under olika tider i mitt liv. Det har alltid varit en kamp och jag har på olika sätt försökt gömma mig eller brottats med ångesten, ofta till följd av att jag försummar mina värderingar, att jag inte lever som jag vill. Det jag nu lärt mig är att ångest och jobbiga tankar finns där, och kommer alltid att göra det, men att jag inte behöver vara rädd för det och kämpa emot. Jag har fått verktyg som hjälper mig att hitta tillbaka till mina värderingar. Det är inte lätt att bryta upp och ändra sitt liv och jag faller ofta ner i mina gamla fallgropar, men nu kan jag inse när det händer och ha verktygen som behövs för att ta mig upp igen.” Alexander, 24 år

Comments are closed.